Hi-Rail Trucks

 

    BAR Hi-Rail @ NMJ.  2/1/2003

    BAR Hi-Rail @ NMJ. 5/16/2003

    BAR Hi-Rail @ NMJ. 6/1/2003